Новини

new

В.М. ЖУК, канд. екон. наук,
зав. відділу методології обліку та аудиту,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва (до 50-річчя ННЦ "Інститут аграрної економіки")

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

 • Обобщен вклад ННЦ «Институт аграрной экономики» в развитие теории и практики учета и отчетности АПК.

Key questions which are considered:

 • Contribution of NSC «The Institute of Agrarian Economics» to the development of theory and practice of accounting and reporting in AIC is generalized.

Питання формування ефективної системи обліку є ключовим у сучасних дискусіях провідних українських вчених В.М.Пархоменка, Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, П.Я.Хомина та інших. На нашу думку, важливо враховувати, що міжнародні підходи запроваджуються в Україні не на пустому місці. У нас була і є потужна національна школа бухгалтерського обліку, яка базується на національній ментальності та специфіці  економічних відносин. Переконані, що напрацювання національних Шкіл можуть збагатити і міжнародні напрацювання в стандартизації обліку та звітності. Важливо знати теорію, історію даного питання, мати бажання відстоювати національні переваги з бухгалтерського обліку. Яскравим прикладом в цьому є діяльність Житомирської школи з бухгалтерського обліку під керівництвом Франца Францовича Бутинця.

Метою даної статті є розкриття вкладу Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” в теорію і практику обліку і звітності агропромислового комплексу. Його вагомі науково-практичні розробки дають нам право стверджувати про наявність дієвої школи з бухгалтерського обліку при Інституті. Тільки співробітниками Школи Інституту  захищено 69 дисертацій з проблем обліку, аналізу та аудиту, з них три – докторські. Сьогодні важливо, щоб про напрацювання нашої Школи знали не тільки науковці, а і практики, з якими в Інституті завжди була і є плідна  співпраця.

За 50-річну історію свого існування Інститутська науково-практична школа з бухгалтерського обліку у сільському господарстві розвивалась виходячи із запитів державних органів та підприємств і напрацювала сотні практичних рекомендацій, інструкцій та положень. Умовно можна виділити п’ять періодів розвитку Школи (табл. 1)

Таблиця 1

Періодизація  розвитку  науково-практичної школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві при національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки"

п/п

Періоди,

керівники

Перелік вагомих науково-практичних  розробок

1

Період  становлення наукової школи.
Під керівництвом:

Німчинова Прокопія Петровича
з 1956р. по 1961р.

Бугуцького Олексія Андрійовича
з 1961р. по 1968р.

 1. Розробка плану рахунків для сільськогосподарських підприємств.
 2. Обґрунтування основ визначення собівартості сільськогосподарської продукції, принципів та порядку розподілу витрат між основною, побічною та супутньою продукцією
 3. Розробка нових облікових регістрів.
 4. Розробка  методики ведення бухгалтерського обліку із застосуванням лічильно-перфораційних машин
 5. Організація первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах

2

Період посилення облікового забезпечення економічної роботи та управління сільськогосподарськими підприємствами
Під керівництвом:

Ящука Миколи Артемовича
з 1968р. по 1979р.

 1. Адаптація журнально-ордерної форми обліку до роботи сільськогосподарських підприємств
 2. Запровадження сальдового методу обліку товарно-матеріальних цінностей
 3. Розробка та впровадження нормативного  методу обліку  та  планування витрат
 4. Вдосконалення організації первинного і оперативного  обліку в колгоспах
 5. Започаткування основ аналізу господарської діяльності

3

Період всесоюзного визнання Школи
Під керівництвом:

Саблука Петра Трохимовича
з 1979 р. по 1989 р.

 1. Всесоюзна координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві
 2. Розробка чекової форми обліку і контролю в умовах внутрішньогосподарської оренди та кооперації
 3. Облікове забезпечення розвитку міжгосподарської кооперації на основі інтеграційних процесів
 4. Вдосконалення облікового забезпечення визначення собівартості сільськогосподарської продукції
 5. Вдосконалення методичних підходів здійснення аналізу господарської діяльності
 6. Вдосконалення методики та способів ревізії і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств
 7. Розроблення на новій основі функціональних обов’язків спеціалістів облікових служб
 8. Підготовка альбому уніфікованих форм первинних документів для підприємств Держагропрому СРСР

4.

Період нормативного та методичного забезпечення становлення національного галузевого обліку і звітності
Під керівництвом:

Дем’яненка МиколаЯковича
з 1989р. по 2001р.

 1. Розробка  концепції  реформування бухгалтерського обліку  та контролю в аграрному секторі економіки   в ринкових умовах
 2. Методичне забезпечення організації обліку в малих формах господарювання (селянських(фермерських) господарствах)
 3. Вдосконалення облікового забезпечення внутрішньогосподарських розрахунків
 4. Вдосконалення методики визначення собівартості сільськогосподарської продукції
 5. Науково-методичне та організаційне забезпечення становлення та розвитку аудиту і аудиторської діяльності в АПК
 6. Всеукраїнська координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві

5.

Період адаптації до галузевих вимог міжнародних стандартівбухгалтерського обліку та звітності
Під керівництвом:

Жука Валерія Миколайовича
з 2001 р. по цей час

 1. Адаптування до галузевих вимог міжнародних та національних стандартів обліку
 2. Формування галузевої системи бухгалтерської звітності
 3. Бухгалтерське забезпечення майнових та земельних відносин на селі.
 4. Методичне та організаційне забезпечення обліку в нових умовах господарювання.
 5. Запровадження досвіду роботи професійних об’єднань бухгалтерів та вирішення питань підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК.

І період.  ПЕРІОД  СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ.

Становлення  науково-практичної школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві започатковано в Інституті у 1956 році у відділі статистики та обліку Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства.

За цей період під керівництвом  Прокопія Петровича Німчинова відділом  зроблено значний внесок в розвиток теорії бухгалтерського обліку у сільському господарстві СРСР та України. Здійснено ряд практичних заходів по формуванню та впровадженню системи бухгалтерського обліку в сільському господарстві, зокрема:

1.1. Розробка плану рахунків для сільськогосподарських підприємств.

 Під керівництвом  Німчинова П.П.  та спеціалістів з обліку  Мінсільгосппроду України було розроблено  новий  план  рахунків та  Інструкція по його застосуванню,  що стало важливим досягненням цього періоду [13]. Так, новим планом рахунків передбачалось: введення  замість  існуючих 20 (на яких велись записи про натуральні витрати та  доходи)  40 рахунків для  записів операцій  у вартісній оцінці; введення рахунків для  збирання  витрат і доходів з метою  здійснення калькулювання продукції;

У книзі  П.П.Німчинова "Новая система колхозного учета", [12] було висвітлено концепцію побудови нового плану рахунків, а також повідомлялось, що Інститутом разом з Міністерством сільського господарства УРСР розроблялись  нові облікові регістри, первинні і зведені документи та новий бланк річного звіту.

1.2.Обґрунтування основ визначення собівартості сільськогосподарської продукції, принципів та порядку розподілу витрат між основною, побічною та супутньою продукцією

В розроблених Інститутом Основних положеннях обліку затрат і доходів у колгоспах  було закладено методологічні  принципи  калькулювання собівартості: облік таких вартісних категорій, як  витрати і доходи;  розроблено методику визначення собівартості продукції і рентабельності колгоспного виробництва; вдосконалено та доповнено систему аналітичних показників господарської діяльності колгоспів; розроблено принципи та порядок розподілу витрат між основною, побічною та супутньою продукцією. Результати цієї роботи  узагальнені і в багатьох інших працях [9,14,15]:

Монографія  "Об учете затрат й доходов в колхозах" стала  однією  з перших робіт у колишньому Радянському Союзі, яка готувала докорінні зміни в економічному механізмі господарювання в колгоспах, націлюючи їх на практичне застосування госпрозрахункових засад ведення виробництва.  Пізніше  П.П.Німчинов видає “Методику исчисления себестоимости продукции в колхозах" (К.: Изд-во УАСХН, 1960)  - у співавт. Із О.О.Сторожуком, директором Інституту на той час.

Узагальнивши  попередні практичні та теоретичні  напрацювання, у 1965 році готується доповідь "Вопросы теории и прогрессивных методов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях (колхозах)", яку П.П. Німчинов успішно захистив  на вченій раді Київського інституту народного господарства як дисертацію на здобуття наукового  ступеня  доктора економічних наук.  Рекомендації  його  докторської дисертації були фундаментальними при перебудові облікового плану колгоспів і визначенні  собівартості колгоспної продукції. 

1.3.Розробка нових облікових регістрів.

Відповідно до розроблено плану рахунків було  розроблено регістри  за Журнал-Головною формою обліку:  книги обліку витрат, книги обліку  доходів та книги обліку реалізації продукції.  Розроблено  новий  бланк  річного звіту. Розроблено системи облікового забезпечення для переведення колгоспів  України на  госпрозрахунок [10,11,16].

1.4.Організація первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах

Подальшого розвитку дослідження за даними напрямками набули під керівництвом Олексія Андрійовича Бугуцького, який очолював відділ з 1961р. по 1968р. в цей період наукові дослідження відділу здійснювалися в тому числі і за участі молодих науковців Інституту Ящука М.А., Моссаковського В.Б.,  Сука Л.К. та інших співробітників.

Важливим досягненням цього періоду стало запровадження раціональної організації  первинного обліку при внутрішньогосподарському розрахунку, відповідно до якого: розроблено схему  документообігу; удосконалено  та доповнено принципи організації  документообігу; розроблено вимоги  до раціональної побудови первинних документів. У цей період здійснено  узгодження   первинних документів   колгоспів та радгоспів [27].

1.5.Розробка  методики ведення бухгалтерського обліку в радгоспах із застосуванням лічильно-перфораційних машин

Одним з напрямків наукових досліджень  співробітників  відділу було впровадження автоматизованого обліку. За цим напрямком відділ брав участь у підготовці науково-дослідної роботи: "Розробка  методики ведення бухгалтерського обліку в радгоспах із застосуванням лічильно-перфораційних машин" (1966 р.). Одночасно Кошляком Миколою Даниловичем здійснювались  перші напрацювання із застосування  механізованого обліку на республіканській машинолічильній станції.  Було розроблено  єдиний проект, систему документування, коди облікових номенклатур та вихідні машинограми [4].

Наукові  напрацювання  відділу були актуальними не тільки  в той період, а і в подальшому можуть служити та служать  відправними  точками  в  дослідженнях та практичному застосуванні.

ІІ період. ПЕРІОД  ПОСИЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У період  1960-1980 років в господарських відносинах в аграрному секторі все більше поширюються   госпрозрахункові тенденції,  відбувався поступовий перехід з натуральної оплати праці за трудоднями на грошову форму. Для об’єктивної оцінки виробничо-фінансової діяльності  сільськогосподарських  підприємств  розраховувався рівень рентабельності виробництва. 

В кінці 1968 року,  враховуючи актуальність  тематики з обліку,  на базі  відділу  статистики і обліку було  створено  сектор бухгалтерського  обліку і аналізу  діяльності сільськогосподарських підприємств та ще два  споріднені сектори:  сектор статистики та сектор машинної обробки економічної інформації.   Очолив сектор з обліку  Микола Артемович Ящук (1968-1979 рр.).Наукові дослідження велись за такими основними напрямками:

2.1.Адаптація журнально-ордерної форми обліку до роботи сільськогосподарських підприємств

На зміну  журнал-Головній  формі  було  вдосконалено Журнально-ордерну форму  для  ведення обліку  у сільському господарстві.  Науковцями нашого Інституту Ящуком М.А., Моссаковським В.Б., Суком Л.К. за участі начальника управління  обліку та звітності Міністерства сільського господарства Пуцова І.А.  (1967р.) журнально-ордерну форму обліку було  впроваджено у колгоспах і  радгоспах України. Підготовлено комплект бухгалтерських регістрів та Методичні рекомендації по застосуванню журнально-ордерної форми обліку. Після схвалення Міністерством сільського господарства СРСР   журнально-ордерну форму стали використовувати всі підприємства (Ящук М.А., Моссаковський В.Б., Сук Л.К., Пуцов І.А.  Методичні вказівки по застосуванню журнально-ордерної форми обліку в колгоспах і радгоспах. -  К.: УкрНИИНТИ, 1967.  -  2,0 д.а.; Ящук М.А., Моссаковський В.Б., Сук Л.К.  Комплект  бухгалтерских регистров  по журнально-ордерной форме учета. Укр.отд.изд-ва ”Статистика”, К., 1967 ; В.Б. Наскрізна задача по журнально-ордерній формі  рахівництва та короткі вказівки по її виконанню.  К.: Вид-во ”Урожай”,  1970. (у співавт.  Ящук М.А., Сук Л.К.) -  9.2  друк. арк.;Науково-дослідна роботи "Розробка журнально-ордерної форми обліку в колгоспах і радгоспах Української  РСР" (1969 р.)

З часом ця форма обліку постійно удосконалювалась і у 2001 році за участі наших співробітників Міністерством аграрної  політики було затверджено Інструкцію з ведення обліку за журнально-ордерною формою (наказ № 49 від 7 березня 2001 року), в якій  наведено схеми  ведення обліку  за цією формою  в умовах  дії  нового плану рахунків та національних  положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.2.Запровадження сальдового методу обліку товарно-матеріальних цінностей

У 1969 р. журнально-ордерна  форма  рахівництва  була збагачена напрацюваннями нашої Школи щодо запровадження сальдового методу  обліку матеріальних цінностей,   що давало  змогу  значно прискорити заповнення бухгалтерських регістрів, отримувати більш оперативну інформацію про рух та наявність цінностей для аналізу та контролю за виконанням госпрозрахункових завдань [7].

2.3.Розробка та впровадження нормативного  методу обліку  та  планування витрат

В цих дослідженнях  науковці Інституту активно  співпрацювали з викладачами кафедри бухгалтерського обліку Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка під керівництвом Ю.Я. Литвина. 

Виробнича перевірка напрацювань відділу проходила в базовому колгоспі ”Придніпровський”  Обухівського району  Київської області. Основні положення викладені в рекомендаціях [8,24,25]

2.4.Вдосконалення організації первинного і оперативного  обліку в колгоспах

За  наслідками цих  наукових  досліджень розроблено  КонцепціюУдосконалення первинного та оперативного обліку в колгоспах” (1964р.).

М.А.Ящуком у 1966 р. опубліковано монографію ”Організація  первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспах”, вид-во  ”Урожай”, К.,  1966 р.  та  ”Організація  первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспах”, вид-во  ”Урожай”, - у 1970 році.

Крім того,  науковцями відділу були розроблені рекомендації щодо  функціональних обов’язків працівників бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах; створення  диспетчерської служби в приміських овоче-молочних радгоспах [18].

2.5.Започаткування основ аналізу господарської діяльності

В цей час Школою також  розроблено положення  по проведенню економічного аналізу в господарствах напрацьовується наукова база методології аналізу господарської діяльності підприємств. З цього питання виходять рекомендації [26].

ІІІ період.  ПЕРІОД ВСЕСОЮЗНОГО ВИЗНАННЯ ШКОЛИ

Наступний етап у розвитку та збагаченні наукової школи бухгалтерського  обліку  на теренах  Інституту  економіки і організації сільського господарства  співпадає з  керівництвом сектором бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Петра Трохимовича Саблука (1979-1989 рр.),  який саме в галузі бухгалтерського обліку розпочав свою науково-організаційну  діяльність,  що стало вагомим багажем  для подальшого  зростання  вченого  як визначного організатора економічної науки  в Україні, Героя України.

3.1. Всесоюзна координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві

З часу заснування Інституту, як  головного наукового  центру з економічних досліджень  з економіки сільського господарства України, на нього покладалась функція координації наукових досліджень серед   наукових організацій  (науково-дослідних інститутів, ВУЗів, дослідних станцій), органів управління сільським господарством.  Проте, найбільш зорганізувати дану роботу відділ зумів під керівництвом П.Т.Саблука, що засвідчувало високий рівень кваліфікації науковців Інституту на той час.

Пізніше зусилля відділу під керівництвом П.Т. Саблука визнано на самому високому рівніСРСР і Постановою Ради Міністрів СРСР від 20.03.1986 р. ”Про  удосконалення економічного механізму  господарювання  в агропромисловому комплексі держави", головною організацією по  координації виконання наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу визначений сектор бухгалтерського обліку і аналізу  діяльності сільськогосподарських підприємств Українського науково-дослідного інституту  економіки і організації сільського господарства  ім. О.Г. Шліхтера.

Пізніше П.Т. Саблуком подаються напрямки та підсумки наукових досліджень з проблем обліку, зокрема зазначено  скорочення на 30-40%  річної та оперативної звітності, так як цього вимагали  інтеграційні  процеси в агропромисловому комплексі. Це в свою чергу вимагало  внесення відповідних доповнень та уточнень до всіх елементів бухгалтерського обліку та приведення їх у відповідність до умов виробництва [22].         

3.2. Розробка чекової форми обліку і контролю в умовах внутрішньогосподарської оренди та кооперації

Період  1986-1990 рр. в економічному житті СРСР окреслено як початок  радикальних економічних змін, спрямованих на пошук економічних інтересів всіх суб’єктів виробництва. У сільському господарстві посилювались госпрозрахункові тенденції, створювались самостійні  структурні одиниці на принципах самоокупності, почали виникати орендні відносини всередині підприємств.

Бухгалтерське забезпечення цих питань вирішено саме у нашій Школі через підготовку цілого ряду практичних рекомендацій та посібників:

 1. Рекомендации по организации учета при арендных отношениях в сельском хозяйстве. / П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, В.Н.Жук. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1980. – 187 с.
 2. Методические рекомендации по организации внутрихозяйственных хозрасчетных  отношений  и учета на сельскохозяйственных предприятиях / П.Т. Саблук, А.А.Рябчик, Я.М. Баренгольц.  ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им.А.Г. Шлихтера. – К., 1988. – 65 с.
 3. Рекомендации по организации учета при арендных отношениях в сельском хозяйстве / П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, В.Н.Жук и др.; Госагропром УССР. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1990. – 51 с.
 4. Методические рекомендации по организации чековой формы контроля внутрихозяйственных  отношений и затрат в сельскохозяйственных предприятиях / П.И. Гайдуцкий, Г.Г. Кирейцев, П.Т. Саблук и др. – К.:УНИИЗ, 1986. – 113 с. 
 5. Организация чековой формы контроля производственных взаимоотношений на сельскохозяйственных предприятиях: Методические рекомендации / П.И. Гайдуцкий, Г.Г. Кирейцев, П.Т. Саблук и др.; УСХА. Респ. высш. шк. упр. агропром. компл. Госагропрома УССР. Укр. респ. обьед. «Укрсортсемовощ» Госагропрома СССР. – К., 1986. – 131 с.
 6. Рекомендации по нормативно-чековой системе планирования, учета и контроля затрат на сельскохозяйственных предприятиях и в строительных организациях при внутрихозяйственном расчете / Ф.И. Васькин, В.С. Мамкин, П.Т. Саблук и др.; Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. компл. – М., 1987.-39 с.
 7. Чековая форма контроля на сельскохозяйственных предприятиях: Практ. пособие / М.С. Игнатенко, П.И. Гайдуцкий, П.Т. Саблук и др. – К.: Урожай, 1987. – 176 с.
 8. Рекомендации по разработке нормативов производственных затрат и применению их в планировании, учете и анализе деятельности сельскохозяйственных предприятий Киевской области / Ю.Я. Литвин, Н.С. Дроздов, П.Т. Саблук и др. – К., Киевоблсельхозуправление, 1985. – 112 с.

3.3. Облікове забезпечення розвитку міжгосподарської кооперації на основі інтеграційних процесів

Створення міжгосподарської кооперації  послужило поштовхом до появи нового господарського механізму, що дозволяв справедливо перерозподіляти прибутки між виробниками та переробниками  сільськогосподарської продукції.  Пізніше  на такій  економічній основі  створювалися агропромислові комплекси, а пізніше  на державному рівні  Міністерство сільського господарства  реорганізовано в  Держагропром. 

В наукових  напрацювання відділу під керівництвом Саблука П.Т.  прослідковується   шлях  з розробки цього економічного механізму, який  хоч і не в  повній мірі, але вирішував  проблеми перерозподілу  прибутків  на користь виробників  сільськогосподарської продукції. 

Результати цих досліджень відображені в рекомендаціях:

 1. Рекомендации по организации  финансов и учета в животноводческих межхозяйственных предприятиях: Проект  (Д.В. Полозенко, П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, В.И.Жук; УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1980. – 73 с.
 2. Методические рекомендации по контролю и ревизии деятельности межхозяйственных формирований  в условиях агропромышленных объединений / П.И. Гайдуцкий, А.М. Герасимович, П.Т. Саблук и др.; УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. УСХА. – К., 1986. – 128 с.

3.4. Вдосконалення облікового забезпечення визначення собівартості сільськогосподарської продукції

Результатами роботи відділу за вищенаведеним напрямом стали:

 • внесені суттєві зміни та доопрацьовано з урахуванням нових  вимог Інструкцію по плануванню, обліку та розрахунку собівартості продукції  сільськогосподарських підприємств [2];
 • розроблено «Основные положения  по планированию, учету и исчислению себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий» [23];
 • підготовлено Рекомендации по внедрению  нормативного метода учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) [19].

Ці практичні  напрацювання  знайшли розвиток у публікації з теорії бухгалтерського обліку  видатного вченого – співробітника нашої Школи Григорія Герасимовича Кірейцева [3]

3.5. Вдосконалення методичних підходів здійснення аналізу господарської діяльності

За часів керування відділом П.Т.Саблука напрацьована значна науково-практична база по методиці та методології економічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах.

Основою цих  досліджень стала дисертація П.Т.Саблука на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Організація і ефективність оперативного аналізу тваринництва в умовах внутрішньогосподарського розрахунку (на прикладі колгоспів Чернівецької області)" (1974р.),  науковий керівник  Іван Іларіонович Лукінов, на той час - директор Інституту.  У дисертаційному дослідженні вперше доведено, що оперативний економічний аналіз у системі внутрішньогосподарського розрахунку - важливий засіб управління і контролю за виконанням госпрозрахункових завдань, який дає можливість виявити та ввести в дію резерви збільшення виробництва продукції і зниження її собівартості, розвивати госпрозрахункові відносини.  Найбільш вагомі результати досліджень викладені в рекомендаціях:

 1. Методические рекомендации по оперативному  экономическому анализу в животноводстве /П.Т.Саблук (рук.); М-во сел. хоз-ва УССР. М-во совх. УССР, ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К.,  1981. – 61 с.;
 2. Методические рекомендации по оперативному  экономическому анализу в растениеводстве: Проект / Л.А.Артикульный, П.И.Гайдуцкий, П.Т. Саблук  и др.  ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К.,  1982. – 95 с.;
 3. Методические рекомендации по анализу итогов деятельности сельскохозяйственного предприятия за год  (Л.А. Артикульный, Б.Ф. Беспалый, П.Т. Саблук и др.) ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К.,  1982. – 220 с.;

            Вдосконалення методики та способів ревізії і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Цей напрям досліджень П.Т.Саблук розвивав спільно з Павлом Івановичем Гайдуцьким та Францом Францовичем Бутинцем. П.І.Гайдуцьким у 1990 році була захищена дисертація "Аналіз і контроль міжгалузевої  господарської діяльності  агропромислових формувань" / Дисерт. на здобуття вчен. ступеня докт. екон. наук / М-во вищої  та спец. Освіт. УРСР.  КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1990.. Ф.Ф.Бутинець захистив дисертацію на тему Проблеми господарського контролю і ревізії  в сільському господарстві” / Дисерт. На здобуття вчен. ступеня докт. екон. наук / М-во вищої  та спец. Освіт. УРСР.  КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1987. З 1984р. по 1993р.  Бутинець Ф.Ф. працював у Житомирському підрозділі Інституту і здійснив вагомий вклад в обґрунтування Школою форм і методів економічного контролю, функцій і організації ревізійної роботи. Довгий час Ф.Ф. Бутинець був членом ученої ради в УкрНДІЕАПП ім. О.Г. Шліхтера по захисту кандидатських дисертацій. Окрім того, Школою підготовлено:

 1. Рекомендации по организации внутрихозяйственного контроля и деятельности ревизионных комиссий в колхозах: Проект / П.Т.Саблук, Н.С.Царев, М.И.Грицишин и др.; Мин-во сел..хоз-ва УССР. УНИИЭОСХ им.А.Г.Шлихтера. – К.,  1984. – 92 с.;
 2. Рекомендации  по ведению учета  и контроля в опытных  и семеноводческих хозяйствах НИИ в условиях коллективного подряда  / Я.М.Баренгольц, Н.М.Куница, П.Т.Саблук и др.; ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлихтера. УНИИЗ.  Белоцерк. С.-х. ин-т им. П.Л.Погребняка. – К., 1984. -  25 с.;
 3. Методические рекомендации по контролю и ревизии деятельности межхозяйственных  формирований в условиях агропромышленных объединений / П.И. Гайдуцкий, А.М. Герасимович, П.Т. Саблук и др.; УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. УСХА. – К., 1986. – 128 с.

3.7. Розроблення на новій основі функціональних обов’язків спеціалістів облікових служб

         З метою раціональної  організації роботи спеціалістів в той час на сільськогосподарських підприємствах створені планово-облікові служби. Останнє вимагало розроблення нових  функціональних  обов’язків  спеціалістів облікових служб.

Крім того, здійснений перерозподіл  деяких функцій обліку  та передача їх у трудові колективи в зв’язку із запровадженням колективного підряду та  переведення  колективів на засади  госпрозрахунку  За результатами роботи Школою опубліковано:

 1. Основные положения  об организации экономической работы  в колхозах и совхозах:  / А.М. Чурсин, К.С.Каменева, П.Т. Саблук и др. Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. комплекса. – К., 1986. – 63 с.
 2. Рекомендации по рациональной организации работы учетно-экономической службы сельскохозяйственных предприятий / В.Н. Бандура, В.И. Кобзарь, П.Т. Саблук и др. Киевск. обл. агропром. ком Ставищ. РАПО. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1986. – 38 с.
 3. Примерное положение по организации экономической работы на сельскохозяйственных предприятиях / М.П. Витковский, П.Т. Саблук. Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. комплекса. – К., 1987. – 35 с.
 4. Рекомендации по рациональной организации работы экономической службы сельскохозяйственного предприятия: Проект / П.Т. Саблук, Н.С. Дроздов, И.А. Микитенко и др. Агропром УСССР. ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1987. – 141 с.
 5. Методические рекомендации по организации единой экономической службы сельскохозяйственного предприятия // П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, И.А. Микитенко и др. ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1989. – 42 с.
 6. Рекомендации по единой экономической службы сельскохозяйственного предприятия // П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, И.А.Микитенко и др. ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1990. – 45 с.

3.8. Підготовка альбому уніфікованих форм первинних документів для підприємств

       Держагропрому СРСР

Школою розроблено пропозиції  щодо удосконалення  обліково-аналітичної  інформації та її раціонального використання, а також підготовлено альбом уніфікованих форм первинних документів для підприємств Держагропрому з питань обліку основних засобів, виробничих запасів,  оплати праці, виробничих витрат,  фінансової діяльності, в результаті чого було значно  скорочено кількість первинних облікових документів [6,17].

Після обрання Петра Трохимовича Саблука  директором Інституту  (з 1989 р.), подальший розвиток Школи отримав від нового директора потужну підтримку.

ІV період.  ПЕРІОД НОРМАТИВНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

У 1989 році Школу бухгалтерського обліку і аналізу  діяльності сільськогосподарських підприємств Інституту очолив  Дем’яненко Микола Якович, під керівництвом якого працювало відділення фінансів, обліку та інвестицій.

Цей період характеризується розвитком форм господарювання та реформуванням обліку. 

У зв’язку з  обранням Україною незалежності постало питання про напрацювання  національної нормативно-законодавчої бази з методології бухгалтерського обліку, що  співпало з розвитком ринкових  перетворень в економіці.

4.1. Розробка  концепції  реформування бухгалтерського обліку  та контролю в аграрному секторі економіки   в ринкових умовах.

Основні положення досліджень під керівництвом  М.Я.Дем’яненка,  знайшли   відображення в постанові Кабінету Міністрів України  від 4.05.1993 р. № 326  ”Про Концепцію побудови національної статистики України та  Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" та ряді інших важливих державних документів.

Зміни у формах господарювання, запровадження ринкових принципів в економіці вимагало від відділу Концептуальних розробок щодо реформування обліку. На цю вимогу часу відділом підготовлено:

 1. Концепция организации бухгалтерского учета и контроля в аграрном секторе при рыночных отношениях  / М.Я. Дем’яненко, В.Б. Мосаковський, Ф.Ф. Бутинець, Н.Д. Кошляк, С.Я.Бублик та ін.. УААН, ИАЭ им. А.Г. Шлихтера, К.: 1992. -  46 с.   (У співав. З Моссаковським В.Б. та ін.).
 2. Методичні аспекти побудови бухгалтерського обліку в ринкових умовах  /  Використання комп’ютерної техніки в обліку та аналізі діяльності сільськогосподарських підприємств  (тези науково-практичної конференції 31 травня – 1 червня 1995 р.). – К.: Міністерство с.-г. І продовольства України; УААН, ІАЕ. – 1995. – 81 с..
 3. Концепція організації  обліку при використанні комп’ютерної техніки в сільськогосподарських підприємствах України  / Кропивко М.Ф., М.Я.Дем’яненко, В.Б.Моссаковський та ін.; Ін-т аграрн. екон. ім. А.Г.Шліхтера УААН. – К., 1994. – 408 с.

4.2. Методичне забезпечення організації обліку в малих формах господарювання (селянських(фермерських) господарствах)

   Школа під керівництвом  Дем’яненка М.Я. одною  з перших звернула увагу на необхідність розробки спрощеної системи обліку для фермерських господарств, спочатку як для орендних, а з часом і самостійних господарських формувань. Усі методичні розробки колективу по спрощеному обліку знайшли відображення на рівні нормативних галузевих методик:

 1. Методичні рекомендації з організації  та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах (наказ МінАП № 189, від 02.07.2001 р.
 2. Інструкція  по веденню бухгалтерського  обліку в селянських (фермерських) господарствах   (затверджено наказом МСГП України від 5.03.1997 р. № 34)
 3. Облікові регістри для ведення обліку в селянських (фермерських)  господарствах  (затверджено наказом МСГП України від 5.03.1997 р. № 34)
 4. Бухгалтерський облік  та звітність в селянських (фермерських) господарствах.  УААН, ІАЕ. – К., - 1995. – 116 с. (У співавт. З В.Я.Месель-Веселяком, В.Б.Моссаковським,  О.Д.Крисою та ін..).

Новий підхід до методології обліку академіком Дем’яненком реалізовано через застосування моделі ”витрати-випуск”, яка закладена в національних стандартах обліку  з  орієнтацією на міжнародні стандарти, а для сільського господарства застосовується з 1991 р. в обліку фермерських господарств.

4. 3. Вдосконалення облікового забезпечення внутрішньогосподарських розрахунків

Школою Інституту було доведено, що централізована система обліку не враховує усіх тонкощів економічних відносин на внутрішньогосподарському рівні.  Особливо це стосується обліку виробничих  витрат, який необхідно здійснювати за центрами відповідальності (госпрозрахунковими підрозділами чи колективами). Тому було обґрунтовано шляхи перебудови обліку відповідно до нових економічних внутрішньогосподарських відносин. Розроблено відповідне облікове забезпечення цих відносин для визначення підсумків діяльності  госпрозрахункових підрозділів. Особливим досягненням є  ідея  вести облік на Особових рахунках  госпрозрахункового колективу за допомогою чекової форми  обліку та контролю. Основними публікаціями  з цих питань є:

 1. Методические рекомендации по организации внутрихозяйственных отношений и учета на сельскохозяйственных предприятиях /  ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им.А.Г.Шлихтера. – К., 1988. – 65 с. (У співавт. з Саблуком П.Т., Рябчиком О.А., Баренгольцем Я.М.).
 2. Организация  первичного  бухгалтерского учета в условиях арендных отношений / М.С.Игнатенко, Н.Я.Демьяненко;  под ред В.П.Сытника. – К.: Урожай, 1989. – 64 с. - / Аренда в с.х. Проблемы и результаты/
 3. Рекомендації  по організації  економічних відносин в умовах оренди і  внутрішньогосподарської кооперації.  -  К.: УНДІЕОСГ,  1990. – 115 с.  (У співавт. з П.Т.Саблуком, М.Й.Маліком).
 4. Рекомендации по организации учета при арендных отношениях в сельском хозяйстве  / Минсельхоз  Украины,  УНИИЭАПП им. А.Г.Шлихтера. - К., 1991. – 67 с.  (У співавт. з Саблуком П.Т., за участі Ігнатенка М.С., Титаренка М.М.,  Сука Л.К. та ін.).
 5. Рекомендации по учету при кооперативной  форме организации производства в сельском хозяйстве /  ИАЭ им. А.Г.Шлихтера УААН, 1992 г. - 70 с. (У співавт. з Жуком В.М., Ігнатенком М.С., Титаренком М.М.,  Огійчуком М.Ф.).

4.4. Вдосконалення методики визначення собівартості сільськогосподарської продукції

Активну участь у роботі відділення по даній проблемі приймав провідний науковий співробітник Валерій Борисович Моссаковський, який виконував обов’язки  завідуючого сектором обліку і аналізу  переробних та обслуговуючих  підприємств (1990-1994 рр.). 

Коли при Міністерстві фінансів України  було створено  Методологічну  раду з бухгалтерського обліку, активну участь у її роботі прийняв Валерій Борисович, зокрема за його  участі готувались:

 • Закон ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні”;
 • новий план рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню;
 • національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
 • нові нормативні документи з калькулювання собівартості відповідно до нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • регістри бухгалтерського обліку відповідно до нового плану рахунків;

Це знайшло відображення у відповідних розробках:

 1. Типове  положення з планування, обліку  і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)  сільськогосподарських підприємств (за участі Л.К.Сука, Д.М.Фесенка) (постанова КМУ № 452, від 23.03.1996 р.)
 2. Методичні рекомендації з планування, обліку  і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)  сільськогосподарських підприємств (за участі С.Я.Бублик) (наказ МінАП № 132 від 18.05.2001 р. )

4.5. Науково-методичне та організаційне забезпечення становлення та розвитку аудиту і аудиторської діяльності в АПК

Актуальність вказаних досліджень була обумовлена процесами приватизації, становленням ринку цінних паперів в АПК та появою власника, що вимагав незалежного контролю за діяльністю дирекції підприємств. У відділенні цими питаннями займалась окрема група ринку цінних паперів та аудиту, яку очолював В.М.Жук.

В науково-методичному забезпеченні групою підготовлено:

 1. Концепцію створення та розвитку аудиту по обслуговуванню агропромислового комплексу України (ДОП, ІАЕ УААН, 1995, 32 с.);
 2. Навчальні видання “Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах” (К., “Урожай”, 1994, 268 с.) та “Аудит і аудиторська діяльність” (К. “Урожай-2, 1996, 256 с.), за редакцією зав. каф. обліку і аудиту НАУ Л.С. Шатковської, яка відіграла знану роль в становленні у Школі досліджень з аудиту.
 3. Збірник нормативних актів та рекомендацій щодо створення та розвитку аудиту по обслуговуванню підприємств АПК (ДОП, ІАЕ УААН, 1995, 93 с.);
 4. Проекти змін та доповнень до Закону України “Про аудиторську діяльність”, що були прийняті Верховною Радою України;

У 1999 р. співробітником групи Дудкою К.П. захищена кандидатська дисертація “Аудит на підприємствах АПК (методологія та організація)” (науковий керівник Л.С.Шатковська)

Науково-методичні напрацювання забезпечили вагомий  вклад групи в організацію становлення галузевого аудиту:

 • За рішенням Мінсільгосппроду України, в 1995 році на базі ІАЕ УААН було підготовлено і сертифіковано групу аудиторів з усіх аграрних регіонів, які згодом започаткували створення аудиторських фірм з аграрною спеціалізацією;
 • з 1997 року проблеми галузевого аудиту включені до роботи науково – методичної Ради з обліку та аудиту в АПК при Мінсільгосппроді України, членами якої були майже всі наукові співробітники групи;
 • аграрна спеціалізація сприйнята Спілкою аудиторів України (представники групи двічі обиралися до складу Ради Спілки Аудиторів України, а, потім, до Регіонального відділення Аудиторської Палати України по м. Києву та Київській області).

До сьогоднішнього часу дослідження проблем аудиту в АПК є важливою складовою роботи Інституту. Науково-методичні розробки перевіряються практикою роботи створеної у 1993 році науковцями аудиторської фірми “Фінанси-Аудит-Приватизація”.

4.6. Всеукраїнська координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві

Вище зазначалось, що важливий вклад в розвиток Школи внесли керівники бухгалтерських служб Міністерства сільського господарства СРСР та УРСР.

З 90–х років минулого століття неоцінений вклад в розвиток Школи проведено управлінням організації бухгалтерського обліку і звітності Мінсільгосппроду України на чолі з Михайлом Степановичем Ігнатенком, Михайлом Миколайовичем Титаренком, Борисом Михайловичем Куликом.

В 1992 році нами, вперше в Україні, створено при Мінсільгосппроді науково – методичний центр “Облік в АПК” завданнями якого було визначення напрямів досліджень, координація наробок, їх розгляд і затвердження. Центр, хоч і під іншими назвами, успішно діє при Міністерстві до цього часу. До Центру входили і входять керівники бухгалтерських служб системи Міністерства, провідні вчені, бухгалтери найуспішніших підприємств. Організаційна робота Центру завжди покладалась на нашу Школу і регулювалась спільними наказами по Міністерству та Президії УААН.   

V період.  ПЕРІОД  АДАПТАЦІЇ ДО ГАЛУЗЕВИХ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

З 2001 року зі складу відділення фінансів, обліку та інвестицій був відокремлений відділ методології обліку і аудиту. Дослідження відділу проводяться за напрямами:

5.1 Адаптування до галузевих вимог міжнародних та національних стандартів обліку

За результатами досліджень Інститутом послідовно відстоюється позиція щодо врахування галузевих особливостей в чинному законодавстві України з бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності, П(С)БО.

В 2003 році відділом проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”. За її результатами направлені звернення та конкретні пропозиції змін до нормативних документів Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Мінфіну, Держкомстату та до Мінагрополітики. Видано три томи тез та виступів, в т.ч. “Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог за редакцією П.Т.Саблука, М.Я.Дем’яненка, В.М.Жука (К, ІАЕ, 2003, 182 с.).

На початку 2004 року відділом підготовлено трьохтомний Посібник “Бухгалтерський облік на підприємствах АПК”, загальним об’ємом більше 135 ум. друк. арк., в т.ч. том I “Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні /за ред.. В.М.Пархоменка та В.М.Жука/ К., ІАЕ УААН, 2004, 826 с./, де вперше в Україні були подані рекомендації та коментарі по застосуванню П(С)БО.

Слід визнати, що відділу не вдалося відстояти інтереси галузі при прискореному прийнятті Україною міжнародних (транснаціональних) правил в обліку. Проте, з включенням в 2005 році до складу Методичної ради з бухгалтерського обліку Мінфіну заступника директора Інституту Дем’яненка М.Я., відділ отримав можливість впливати на хід реформування обліку. Так, нами в 2005 році розгорнуто чи не єдину дискусію щодо прийняття П(С)БО. В Журналі “Облік і фінанси АПК” № 3, 4, 5 за 2005 рік опубліковано відкритий лист до Мінагрополітики та Мінфіну щодо прийняття П(С)БО “Біологічні активи” та ряд статей. Від відділу до Методологічної Ради з бухгалтерського обліку постійно направляються пропозиції і щодо інших П(С)БО, авторами яких є співробітники відділу Жук В.М., Моссаковський В.Б., Лишиленко О.В. та інші.

5.2. Формування галузевої системи бухгалтерської звітності.

Дослідженнями обґрунтовано, що звітність є головною ланкою у вирішенні не тільки проблем дієвого реформування обліку, але і основою відновлення ефективної економічної роботи на підприємствах АПК. На адресу Мінфіну, Мінагрополітики та Держкомстату від Інституту постійно подаються пропозиції щодо подолання проблеми розбалансованості різних видів звітності, її безсистемного характеру, проблем її достовірності, проблем її обробки і оперативного використання в управлінні і т. ін.

За нашими пропозиціями з 2002 року відновлено звітність щодо основних економічних показників роботи сільгосппідприємств (ф. 50-сг). В 2004 році спільно з Держкомстатом ми вдосконалили форму 50-сг з метою визначення повної собівартості виробництва сільгосппродукції, визначення ефективності впливу бюджетної підтримки товаровиробника та інших важливих питань.

В 2004 році відділом передано до Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Мінагрополітики та Держкомстату Концепцію побудови річної бухгалтерської звітності сільгосппідприємств, що включає і саму форму Річного звіту та Інструкцію по його заповненню (“Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств” (К.ІАЕ УААН, 2003 р., 162 с.).

Окрім того, Школою щорічно з 2000 року видаються унікальні методичні рекомендації, що забезпечують практичне складання і подання звітності. Так, в Методичних рекомендаціях по складанню бухгалтерської звітності підприємствами АПК за 2005 рік (опубліковані в № 1/2006 р. Журналу “Облік і фінанси АПК”) ми вперше в Україні подали рекомендації по складанню Додатку до річної звітності “Інформація за сегментами”.

5.3 Бухгалтерське забезпечення майнових та земельних відносин на селі.

В стінах Інституту також вирішувались питання обліку процесів приватизації та реформування колишніх радгоспів і колгоспів, організації обліку майнових та земельних відносин в новоутворених підприємствах. Зокрема, співробітниками відділу підготовлені:

 • відповідні Накази Мінагрополітики щодо інвентаризації, визначення розміру пайового фонду, відображення в обліку реформування, оренди тощо (в період 2000-2002 рр. цим активно займався Моссаковський В.Б.);
 • Посібник Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах (за арк.. П.І.Гайдуцького та П.Т.Саблука, К. ІАЕ УААН, 2002р., 407 с.);
 • Рекомендації з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, облік і оподаткування (за арк.. В.М.Жука та І.Б. Садовської), затверджені Мінагрополітики) та опубліковані в журналі “Облік і фінанси АПК № 5/2005 р.

5.4. Методичне та організаційне забезпечення обліку в нових умовах господарювання.

Необхідність цих досліджень обумовлена появою нових об’єктів обліку, зміною підходів до організації обліку, посиленням ролі податкового обліку. Найбільш вагомими результатами є:

Щодо організації обліку (відповідальна за напрям – Дудка К.П.):

 • Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України /за ред. В.М.Жука та М.Г.Михайлова (спільно з Сумським НАУ), затверджені Мінагрополітики та опубліковані в журналі “Облік і фінанси АПК № 2/2005 р.), 9,67 друк. арк..;
 • Методичні рекомендації з проведення інвентаризації, списання нестач, оприбуткування лишків та відображення цього в бухгалтерському та податковому обліку /за ред. В.М.Жука. Затверджені Мінагрополітики та опубліковані в журналі “Облік і фінанси АПК № 9-10/2005 р.), 5,9 друк.арк.

Щодо організації первинного обліку (відповідальна за напрям – Жук Н.Л.):

 • Методичні рекомендації з фінансового та бухгалтерського забезпечення операцій з зерном: використання складських документів. Затверджені Мінагрополітики (Журнал “Облік і фінанси АПК № 2/2004 р. та оновлені № 8/2005 р.), 10,24 друк.арк.

На цей час, спільно з Харківським НАУ, КНЕУ, НАУ та іншими вузами, працюємо над розробкою Альбому форм первинних документів та Інструкції по їх застосуванню.

Щодо облікового забезпечення державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробника. Облікового забезпечення сплати податків (відповідальний за напрям – Герасимук І.В.):

 • Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК. Затверджені Мінагрополітики (Журнал “Облік і фінанси АПК № 6/2005 р.), 10,18 друк. арк.

Щодо облікового забезпечення розрахунків з оплати праці та централізованими фондами (відповідальна за напрям – Волошина О.В.):

- Методичні рекомендації з оподаткування доходів фізичних осіб – працівників підприємств АПК. Затверджені Мінагрополітики (Журнал “Облік і фінанси АПК № 7/2005 р.), 8,1 друк. арк.

Щодо обліку необоротних активів, інтелектуальної власності, брендів (відповідальна за напрям – Рудченко Ю.С.):

 • Методичні рекомендації з організації обліку та оцінки землі підприємствами АПК. Затверджені Мінагрополітики (Журнал “Облік і фінанси АПК № 3/2005 р.), 8,46 друк. арк.

5.5. Запровадження досвіду роботи професійних об’єднань бухгалтерів та вирішення питань підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК.

Глобалізація економіки, постіндустріальний розвиток країн збільшує вплив професійних об’єднань бухгалтерів як в розвинутих країнах, так і на міжнародному рівні. В зв'язку з цим ми обґрунтували  необхідність та провели науково-методичні та організаційні заходи по створенню в 2003 році Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України /далі - Федерація/. Членами Федерації стало близько тисячі бухгалтерів та фінансистів АПК України.

Головними завданнями роботи Федерації є:

 • захист професійних інтересів бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України ;
 • підвищення рівня їх кваліфікації через підготовку методик, рекомендацій та їх розповсюдження через журнал “Облік і фінанси АПК”;
 • проведення навчань та сертифікації членів Федерації через відповідний Інститут.

На сьогоднішній день Федерація:

 • пройшла визнання як на національному, так і міжнародному рівнях. Вона є членом Громадських Рад при Мінфіні та Мінагрополітики України. Співпрацює з іншими професійними об’єднаннями – САУ, ФПБАУ. З січня 2005 року наша Федерація є асоційованим членом Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (відділення МФБ);
 • з 2004 року, відділ спільно з Федерацією та провідними аграрними і харчовими вищими навчальними закладами, щомісячно випускає міжнародний науково-виробничий журнал “Облік і фінанси АПК”. Рішенням Президії ВАК України від 15.12.04 р. № 3-05/11 Журнал внесено в перелік фахових видань в галузі економічних наук.

Сьогодні у Школі створено окрему бібліотеку, формується електронна база даних. Школа  має сторінку "Облік і фінанси АПК" на веб-сайті Мінагрополітики, випускає журнал "Облік і фінанси АПК", надає практичну допомогу підприємствам.

Вищевикладене дає нам підстави стверджувати про наявність і дієвість роботи  в Інституті науково-практичної школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві України.

Слід зазначити, що як і раніше, так і зараз Школа тримається на патріотизмі, ентузіазмі співробітників не тільки нашого відділу, але і кафедр бухгалтерського обліку та аудиту НАУ, КНЕУ, НУХТ, Сумського  і Харківського НАУ, Уманського та Миколаївського ДАУ, Житомирського та Луцького ДТУ а також багатьох інших вузів, з якими ми давно і плідно співпрацюємо. Школа постійно координує свою роботу і має підтримку від Міністерства аграрної політики, Держкомстату, Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України.

Список використаної літератури

 1. Вчені економісти-аграрники. Книга п’ята,   част. 1,2 Упорядник  і відповідальний за випуск О.В.Шатько.  -  К.:  ”Аграрна наука. – 2001. -  448 с.
 2. Інструкція по плануванню, обліку та розрахунку собівартості продукції  сільськогосподарських підприємств, затверджена Держагропромом СРСР 23.12.1986 р.)  /  Планирование и учет  в с. –х. предпр., 1987, № 5 ;
 3. Кирейцев Г.Г. Методологические аспекты развития учета в сельском хозяйстве // Планирование и учет  в сельскохозяйственных предприятиях. – 1985. - № 1. – С.30-32.;
 4. Кошляк Н.Д. Механизация учета  в колхозах и совхозах. – М.: Госстатиздат,  1961. – 64 с.)
 5. Литвин Ю.Я. Теоретические основы нормативного метода учета затрат на производство в сельском хозяйстве   (учебное пособие).  – К. – 1970.  -  136 с.
 6. Методика исследования и разработка унифицированных форм первичных документов для системы агропромышленного комплекса / Е.С.Барановский, Г.Г.Кирейцев, П.Т.Саблук и др. Госагропром СССР. УСХА. – К., 1987. – 22 с.
 7. Моссаковський В.Б., Шваб В.  Сальдовий метод обліку  матеріальних цінностей при журнально-ордерній формі рахівництва. ВДНГ УРСР,  1969.  С.3. )
 8. Науково-дослідна робота "Удосконалення  методології  розрахунку  собівартості  витрат виробництва в сільському господарстві" (1969 р.)
 9. Немчинов П.П. Анализ хозяйственной деятельности колхозов. - К.: Общество по распостранению политических и научных  знаний УССР, 1957. - 48 с.
 10. Немчинов П.П., Грабова Н.Н., Литвин Ю.Я. Бухгалтерский учет в сельском  хозяйстве с основами учета в дугих отраслях народного хозяйства. -  М.:  Статистика, 1970. – 576 с.; 
 11. Немчинов П.П., Литвин Ю..Я.,  Линник В.Г.  Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других  отраслях народного  хозяйства: Учебник для ВУЗов. -  М.: Статистика,  1978. – 439 с.
 12. Немчинов  П.П. Новая система колхозного учета.- Изд-во Львовского университета. – Львов. – 1960. – 324 с.
 13. НемчиновП.П."Новый план счетов для колхозов" // Вопросы экономики сельского хозяйства Украины, № 2, 1958 г.
 14. Немчинов П.П. Об учете затрат и доходов в колхозах. - М.: Сельхозгиз, 1958. - 180 с.
 15. Немчинов П.П. Основные положения учета затрат и доходов в колхозах (применительно к исчисленню себестоимости продукции и рентабельности колхозного производства). - К.: Сельхозиздат УССР, 1957. - 151 с.
 16. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку.  – К.: Вища школа, 1977 р. – 240 с.;  
 17. Первичный учет  и чековая форма  контроля затрат при внутрихозяйственном расчете / М.С.Игнатенко, П.Т.Саблук, П.И.Валько; Под ред В.П.Сытника. – К., Урожай, 1987. – 56с. -  Внедрение экон. Методов хозяйствования АПК: самоуправление,  хозрасчет, коллективный подряд/.
 18. Рекомендации по внедрению  внутрихозяйственного расчета в опытных, учебно-опытных хозяйствах и семеноводческих  совхозах Министерства сельского хозяйства УССР.  За ред...-  К.:  МСХ  УССР, 1962).
 19. Рекомендации по внедрению  нормативного метода учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). П.Т.Саблук, Н.С.Дроздов, Ю.Я.Литвин; ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им.А.Г.Шлихтера. – К., 1984. – 83 с.
 20. Саблук П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє. Науково-популярні нариси  у трьох томах. – К,: Інститут аграрної економіки, 2001. – 432 с. 
 21. Саблук Петро Трохимович:  Бібліограф. Покажч. Наук. праць за 1965-2000 р. / УААН.  Ін-т аграр.економіки; Упорядн.: Л.Г.Сливкіна, Л.О.Степаненко, Г.М.Пустовіт; Наук.ред. В.Я.Месель-Веселяк, М.М.Федоров;  Авт.вступ с. Фесина АА. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 131 с.
 22. Саблук П.Т.  О направлениях  исследований по учету, контолю и анализу  // Планирование и учет в сельскохозяйственніх предприятиях. – 1987. - № 3. – С. 8-12.
 23. Саблук П.Т., Дробот В.И. Основные положения  по планированию, учету и исчислению себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий // Справочник по  планироанию  в агропромішленном комплексе. – К., 1991. – Разд.3. – С.130-45
 24. Ящук М.А. Нормативный учет затрат и анализ себестоимости  сельскохозяйственной продукции. – М.: Финансы и статистика, 1981.
 25. Ящук Н.А. О нормативном методе планирования и учета затрат производства //  Учет и финансы в колхозах и совхозах, № 11, К., 1969 (0,5 п.л.)
 26. Ящук М.А Оперативный анализ в колхозе // Методика анализа хозяйственной деятельности колхозов.  -  М.: Колос, 1973. - 1,5 д.а.
 27. Ящук М.А. Удосконалення первинного обліку в колгоспах при внутрішньогосподарському розрахунку / Экономика и организация  сельского хозяйства. Межведомственный сборник УНИИЭОСХ,  вып. № 2, Изд-во ”Урожай”, К.,  1964)

Опубліковано: Жук В.М. Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва (До 50-річчя ННЦ "Інститут аграрної економіки") / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 5. - С.107-119.

До списку статей