Новини

new

В.М. Жук, канд. екон. наук,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Проблеми формування та використання фонду відтворення та їх відображення в обліку

Практика формування та використання новоутвореними сільгосппідприємствами фонду відтворення засвідчує, що розв’язання цієї проблеми Наказом Мінагрополітики України від 1 липня 2003 р. № 210 «Про затвердження Примірного положення про фонд відтворення орендованих основних засобів» має суттєві недопрацювання.

Розкриття цих питань в періодичних виданнях [4, 5] також не розкриває проблем перевитрат при використанні фонду відтворення, порядку оподаткування таких операцій, фактичного вимивання коштів фонду до бюджету через податок на додану вартість. Все це зумовило необхідність подання практиці пропозицій щодо вирішення вищезазначених питань.

Пропозиція 1. Облік використання фонду відтворення та повернення орендованих основних засобів через відкриття субрахунку 1172 «Поліпшення орендованих основних засобів» до субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи»

Фонд відтворення створюється на підставі договору оренди, укладеного між підприємством та співвласниками орендованого майна. Джерелом формування Фонду є частина орендної плати в межах суми амортизації орендованого майна. Кожного року підприємство спрямовує частину орендної плати, зазначену в договорі оренди, до фонду відтворення.

Отже, кошти Фонду є по суті зобов'язаннями орендаря перед орендодавцями. Вони мають цільовий характер і повинні бути використані на відновлення орендованих основних засобів, а саме для їх реконструкції та поліпшення, розширення виробництва, тобто придбання нових основних засобів чи модернізації діючих.

Однак на практиці при формуванні та використанні фонду відтворення виникла проблема – вилучення частини вартості орендованих об’єктів через податок на додану вартість. Для того, щоб уникнути цього пропонується наступна кореспонденції рахунків по відображенню операцій з фондом відтворення з відкриттям субрахунку «Поліпшення орендованих основних засобів» (табл. 1).

Таблиця 1

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з використання фонду відтворення з відкриттям субрахунку «Поліпшення орендованих основних засобів»

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Нарахована орендна плата за основні засоби

23, 91, 92, 93, 94

684

2.

Створений фонд відтворення орендованих основних засобів за рахунок частини орендної плати, визначеної у договорі

684

48

3.

Погашена заборгованість з орендної плати

684

30

4.

Придбані (поліпшені) основні засоби за рахунок коштів фонду відтворення:

   
 

відображені витрати на поліпшення орендованих основних засобів

15

63, 65, 66

 

відображено ПДВ

64

63

5.

Перераховані кошти постачальнику

63

31

6.

Створений об’єкт «Поліпшення орендованих основних засобів»

1172

15

7.

По закінченню дії договору оренди поліпшені та придбані за рахунок фонду відтворення орендовані основні засоби передаються орендодавцю

48

1172

Пропозиція 2. Відображення в обліку операцій при перевитратах фонду відтворення.

Згідно п.9 Положення про фонд відтворення орендованих основних засобів №210, майно придбане за рахунок коштів Фонду, відноситься до списку орендованого майна з моменту його придбання і має враховуватись при розрахунку орендної плати (що оформляється додатком до договору оренди).

Оскільки даним Положенням не передбачено випадків перевитрати фонду відтворення, то на розгляд співвласників майна можуть бути винесені два варіанти вирішення проблеми. Відразу зазначимо, що в кожному з них існують певні проблеми з точки зору бухгалтерського обліку. Проте вони знімають проблеми підприємств щодо оподаткування ПДВ. Основний момент в цих підходах полягає в тому, що орендар не відображує так звану «псевдореалізацію» придбаних за рахунок фонду основних засобів, чи реалізація послуг з капітального ремонту. І, відповідно, не виникає податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Таким чином, використовувати дані підходи на практиці вирішувати вам.

Варіант І.

Якщо підприємство здійснило перевитрату коштів Фонду на придбання такого майна, таке майно відноситься до орендованого майна за фактичною вартістю придбання, виходячи з якої в подальшому визначається сума його амортизації (і, відповідно, розмір відрахувань до Фонду).

При цьому витрати в сумі перевищення фактично понесених витрат над величиною фонду відтворення правомірно вважати витратами майбутніх періодів. Дані витрати майбутніх періодів розглядаються, як сплачені авансом орендні платежі, і списуються рахунок фонду відтворення по мірі його формування в наступні періоди (табл. 2)

Таблиця 2

Порядок погашення перевитрати фонду відтворення за рахунок витрат майбутніх періодів

п/п

Зміст

Дт

Кт

Сума

1.

Формування Фонду відтворення в частині орендної плати в межах суми амортизації орендованого майна

684

48

20 000

2.

Здійснено поліпшення орендованих основних засобів (придбано основні засоби за рахунок фонду)

15

63, 66, 65

30 000

3.

За рахунок частини капітальних витрат (в сумі, що не перевищує розмір Фонду) створений об’єкт «Поліпшення орендованих основних засобів»

1172

15

20 000

4.

Решта  капітальних витрат пов’язаних з поліпшенням орендованих основних засобів включена до витрат майбутніх періодів

39

15

10 000

5.

Списання витрат майбутніх періодів на субрахунок «Поліпшення орендованих основних засобів» по мірі формування фонду відтворення

684

48

10 000

1172

39

10 000

6.

По закінченню дії договору оренди поліпшені та придбані за рахунок фонду відтворення орендовані основні засоби передаються орендодавцю

48

1172

30 000

Варіант ІІ.

Другий варіант відображення в обліку капітальних витрат пов’язаних з придбанням та поліпшенням орендованих основних засобів наведений в п.5.2, табл. 5.2 Рекомендацій з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі ("Облік і фінанси АПК" №5 / 2005 ст. 106).

Такий спосіб передбачає наступне. Частина капітальних витрат понесених на орендовані основні засоби погашається за рахунок створеного Фонду відтворення (в розмірі Фонду).

Інша частина (перевищення фактичних капітальних витрат над величиною Фонду) формує окремий об’єкт основних засобів "поліпшення орендованих основних засобів", який фактично належить підприємству-орендарю та в подальшому підлягає амортизації (табл. 2).

Таблиця 2

Порядок погашення перевитрати фонду відтворення шляхом формування окремого об’єкту основних засобів

№ п/п

Зміст

Дт

Кт

Сума

1.

Формування Фонду відтворення в  частині орендної плати в межах суми амортизації орендованого майна

684

48

20 000

2.

Здійснено поліпшення орендованих основних засобів (придбано основні засоби за рахунок фонду)

15

63, 66, 65

30 000

3.

За рахунок частини капітальних витрат (в сумі, що не перевищує розмір фонду відтворення) створений об’єкт «Поліпшення орендованих основних засобів», що підлягає поверненню орендодавцю по закінченню дії договору

1172

15

20 000

4.

Сформовано об’єкт «Поліпшення основних засобів» (на суму перевищення понесених капітальних витрат над розміром фонду відтворення), який належить підприємству

1171

15

10 000

5.

По закінченню дії договору оренди поліпшені та придбані за рахунок фонду відтворення орендовані основні засоби передаються орендодавцю

48

1172

20 000

Даний варіант є наближений до діючого порядку податкового обліку поліпшень орендованих основних засобів, тому є більш прийнятним до застосування в практичній роботі.

Список використаної літератури

  1. Примірне положення про фонд відтворення орендованих основних засобів, затверджене Наказом Мінагрополітики України від 01.07.2003 р. № 210.
  2. Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах (посібник). За ред. академіків УААН П.І. Гайдуцького і П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2002. – 408 с.
  3. Рекомендації з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, облік і оподаткування (За редакцією В.М. Жука та І.Б.  Садовської) // Облік і фінанси АПК. – 2005. – №5. – С.71-162.
  4. Моссаковський В. Облік операційної оренди в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 12-16.
  5. Матвієць С. Бухгалтерський облік окремих операцій на за балансових рахунках // Баланс Агро. – 2004. – № 21. – С.19-23.

Опубліковано: Жук В.М. Проблеми формування та використання фонду відтворення та їх відображення в обліку / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 2. - С.20-22.

До списку статей