Новини

new

В.М. ЖУК, канд. екон.наук.,
зав. відділом методології обліку та аудиту,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Бухгалтерський облік державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах вступу України до СОТ

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

 • В условиях ВТО повышение эффективности государственной поддержки аграрного сектора обостряется проблема обеспечения отраслевого управления необходимой информацией.
 • Определены направления совершенствования отображения в учете и отчетности информации о государственной поддержке сельскохозяйственного производства в контексте адаптации отечественного бухгалтерского учета к МСБУ и МСФО.

Key issues that are examined:

 • In WTO`s conditions increase of agrarian sector’s state support efficiency aggravates a problem of branch management information maintenance.
 • National accounting system adaptation to IAS and IFRS determines the ways of perfection of information about the agricultural production’s state support on accounts and in reporting.

Хотілося б вірити тим політикам і вченим, котрі стверджують, що вступ України до СОТ принесе вітчизняному сільгоспвиробнику економічні вигоди. Поки що реалії такі, що нашим “переговорникам” по СОТ вдалося відстояти сукупний вимір підтримки сільського господарства на рівні 2004-2006 рр. (609 млн. дол. США (3 млрд. 43 млн. грн.).

Проте, аналізувати чиюсь роботу завжди легше, ніж задаватись питанням,  що ж зробила галузева професійна спільнота бухгалтерів для вітчизняного сільгоспвиробника в умовах глобалізації економіки.

Вивчення останніх публікацій на тему облікового забезпечення державної підтримки сільгоспвиробника свідчить, що їх автори досліджують лише питання “техніки” відображення таких операцій на рахунках, в регістрах, їх документальне підтвердження [1, 2, 3]. Частина публікацій присвячена організації контролю за цільовим використанням бюджетних коштів з державних програм [4, 5]. Очевидно, що методично ці питання в певній мірі вирішено базовими розробками Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”. Зокрема,  нами лише з 2005 року підготовлено:

Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК [6];

Методичні вказівки щодо облікового забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників [7];

Навчальний посібник “Облік державної підтримки агропромислового виробництва” [8].

Проте, в нинішніх умовах назріла потреба ставити вже інші питання в проблемі бухгалтерського забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва. До  таких питань належать:

 1. Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні управління інформацією щодо ефективності державної підтримки за програмами.
 2. Адаптація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в забезпеченні прийняття управлінських рішень щодо напрямків державної підтримки сільгоспвиробника.

Метою статті є окреслення завдань та надання пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності з державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах вступу України до СОТ та адаптації вітчизняного бухгалтерського обліку до МСБО та МСФЗ.

Аналізуючи річну бухгалтерську звітність сільськогосподарських підприємств,  слід зазначити, що на відміну від фінансової звітності, де проблемі бюджетного фінансування не приділено належної уваги, у статистичній звітності поступово розширюється коло показників, що характеризують державну підтримку сільського господарства. Так, у формі 50-сг “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” за 2007 рік цьому питанню вже присвячено окремий розділ № 3, на відміну від невеликої довідки № 1 за 2006 рік. Така позитивна тенденція з удосконалення бухгалтерської звітності є результатом плідної співпраці Держкомстату, Мінагрополітики України та галузевої науки і ґрунтується на об’єктивних чинниках.

З кожним роком рівень державної підтримки сільськогосподарських підприємств зростає, і  тепер  складає вже понад десять мільярдів гривень на рік (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка державної підтримки сільськогосподарського виробництва за джерелами надходження коштів

(млрд. грн.)

з/п

Показники

2000

2003

2006

2007

2008

(прогноз)

2008 р. у % до 2000 р.

1.

Спрямовано коштів для підтримки сільськогосподарського виробництва, у т.ч.:

2,6

6,4

10,4

11,5

12,5

500

1.1

бюджетних коштів

0,5

2,7

6,2

6,8

7,5

1500

1.2

через спеціальні режими оподаткування

2,1

3,7

4,2

4,7

5

238

За такої тенденції велике значення набуває  аналіз ефективності цієї підтримки. В умовах вступу України до СОТ характер бюджетної підтримки сільськогосподарського виробництва буде змінюватись. З податкових пільг, прямої підтримки через її об’єми, акцент зміщуватиметься на користь підтримки доходності та ефективності виробництва.

Чи готові сьогодні бухгалтерські служби забезпечити такою інформацією галузеве управління? Чи достатньо бухгалтерської звітності для відпрацювання ефективної аграрної політики в цьому питанні?

Через відсутність відомчої аграрної статистики єдиним джерелом розрахунку ефективності державної підтримки сільського господарства залишається форма № 50-сг. Щоправда в її розділі № 1 “Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції і послуг” по колонці 7 “чистий дохід (виручка) від реалізації” в розрізі видів продукції наводяться дані без сум бюджетної підтримки. Узагальнено ці суми, як вже зазначалось вище, показуються в розділі № 3 даної форми. Проблемою є те, що в розділі № 3 значно обмежений (згрупований) перелік видів продукції, на які направляється державна підтримка, що звужує можливості бухгалтерської звітності для прийняття відповідних управлінських рішень по видах продукції.

За таких умов очевидною є потреба з подальшого вдосконалення бухгалтерської звітності, в т.ч. і в частині форми № 50-сг. Відповідні пропозиції щодо її змісту за 2008 рік зараз нами напрацьовуються.

Іншим напрямом розв’язання поставлених питань є дослідження щодо запровадження відомчої аграрної статистики. В перспективі саме відомча аграрна статистика має забезпечити галузеве управління необхідною інформацією з цього питання. Зараз нами напрацьовується відповідна методологія побудови бухгалтерського обліку отримання та використання бюджетних коштів в тестових господарствах.

Іншою важливою складовою облікового забезпечення управління бюджетною підтримкою сільгоспвиробництва в умовах глобалізації є використання переваг МСФЗ в цьому питанні. При всій складності запровадження в Україні П(С)БО № 30 “Біологічні активи” та при явній непідготовленості до цього ні ринку сільгосппродукції, ні самих бухгалтерів, цей стандарт дає бухгалтерам певну можливість заявити про своє місце і  роль у  прийнятті управлінських рішень, в т.ч. і з питань бюджетної підтримки сільського господарства.

Як відомо, за новим стандартом 30 “Біологічні активи” сільськогосподарські підприємства мають оцінювати свою продукцію, активи за справедливими (ринковими) цінами, а не за собівартістю, як було раніше.

За даними таблиці 2 видно,  що результати діяльності конкретного підприємства “XXX” за різних підходів до оцінки продукції в обліку сільськогосподарської діяльності мають різні значення фінансових результатів.  Тваринництво за “новим” обліком є ще більше збитковим.

Таблиця 2

Відмінність у результатах діяльності сільськогосподарського підприємства «ХХХ»  за 2007 рік за методологією до та після запровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи»

Показники

За методологією до запровадження П(С)БО 30

За методологією

П(С)БО 30

Відхилення

Рослинництво

     

Доход  (виручка від реалізації),

тис. грн.

8 217,70

8 217,70

Повна собівартість реалізованої продукції,  тис. грн.

6 279,10

6 279,10

Прибуток, тис. грн.

1 938,6

2 127,5

188,9

Рентабельність від реалізації, %

30,9

33,9

+ 3,2

Тваринництво

     

Доход (виручка від реалізації),

тис. грн.

3 428,7

3 428,7

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

5 621,9

6 034,3

412,4

у тому числі корми, тис. грн.

2210,4

2 622,8

412,4

Прибуток, тис. грн.

-2 193,2

- 2 815,0

- 621,8

Рентабельність від реалізації, %

-39,0

-43,2

-4,2

Джерело: Фактичні дані діяльності сільськогосподарського підприємства «ХХХ» Київської області  за 2007 рік.

Чи важлива ця інформація для управління галуззю, відпрацювання аграрної політики в питаннях бюджетної підтримки сільгоспвиробництв? Так! Від “нового” обліку є більші аргументи, щоб підтримувати тваринництво! Тому, що і в підприємстві, яке аналізується, і вцілому  по галузі підтримка рослинництва і тваринництва майже однакова, незважаючи на очевидність іншого (табл. 3).

Новий облік і, відповідно, нова звітність дасть нові аргументи на підтримку саме тваринництва. Проте, цього не станеться поки інформацію бухгалтерського обліку   не буде покладено  в основу прийняття управлінських рішень. Адже і до цього бухгалтерська звітність показувала збитковість тваринництва, але це ігнорувалось галузевим управлінням. Можливо, що і на користь експортерів зерна. До “бухгалтерських аргументів” не прислухались, бо вони не були чітко представлені у звітності. Мінфін та Держкомстат України не переймаються  цією проблемою.

Об’єктивна і повна інформація з цієї проблеми потрібна Мінагрополітики і без його участі у формуванні бухгалтерської звітності (методологічної та організаційної) вона не вирішиться. Отже, бухгалтерський облік цим в черговий раз засвідчує свою важливість і пріоритетність серед інших функцій управління.

Таблиця 3

Фактичне фінансування програми “Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва”

Підгалузі сільського господарства

По Україні*, млн. грн.

По підприємству «ХХХ»,  млн. грн.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Рослинництво

Дані відсутні

828

0,112

Тваринництво

Дані відсутні

1085

0,140

Всього

1609

2209

0,252

* За даними Мінагрополітики України та підприємства «ХХХ».

Висновки. В питанні проведення ефективної державної політики щодо бюджетної підтримки вітчизняного сільгоспвиробника роль бухгалтерського обліку і звітності є пріоритетною.

Розвиток бухгалтерського обліку бюджетної підтримки виробництва продукції сільського господарства має задаватись запитами на відповідну інформацію від галузевого управління та Мінфіну України. Це вимагає вдосконалення фінансової та статистичної звітності в частині збільшення звітних показників у відповідних формах, їх переорієнтацію на відображення ефективності цих процесів. Суттєвим доповненням облікового забезпечення управління відповідною інформацією може стати запровадження відомчої аграрної статистики.

Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності сільськогосподарської діяльності (рівно як і П(С)БО № 30 “Біологічні активи”) може суттєво змінити показники ефективності виробництва основних видів продукції і, відповідно, пріоритети бюджетної підтримки. Важливо, щоб до цього були готові бухгалтерські служби сільгосппідприємств не тільки методично, але і психологічно.

Список використаних  джерел:

 1. Кучеренко Т.Є., Шайко О.Г. Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування за програмами державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С. 109-112.
 2. Кравчук О. Облік коштів цільового фінансування // Дебет-Кредит. – 2006. – № 41. – С. 59-63.
 3. Хоменко Ю. Держпідтримка і дотації сільгоспникам: як відображати отримані кошти в обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 100. – С. 23-25.
 4. Контроль за використанням бюджетних коштів // Бухгалтерія. – 2005. – № 6. – С. 27.
 5. Метелиця В.М. Контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 3-5. – С. 123-128.
 6. Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК / За ред. Г.І. Зуба, В.М. Жука, І.В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. – С. 84-169.
 7. Методичні вказівки щодо облікового забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / За ред. Н.А. Павлюк, Г.І. Зуба, В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 4. – С. 4-42.
 8. Облік державної підтримки агропромислового виробництва: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Герасимука І.В. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 324 с.

Опубліковано: Жук В.М. Бухгалтерський облік державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах вступу України до СОТ / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 2. – С.6-9.

До списку статей