Новини

new

В.М. Жук, ст.н.с., к.е.н.,
заступник головного редактора журналу "Облік і фінанси АПК"

Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

 • С 01.01.2007 года начинает действовать положение бухгалтерского учёта 30 «Биологические активы», что требует  новых подходов, как к организации, так и к методике учёта сельскохозяйственной деятельности.
 • Задекларированная методика учёта биологических активов повлекла за собой изменения многих положений бухгалтерского учёта, форм отчётности, Плана счетов, инструкции по его применению.
 • Бухгалтерские службы агропромышленных предприятий  должны проинформировать руководство о предстоящих изменениях и подготовится к «новому» учёту сельскохозяйственной деятельности заблаговременно.

Key issues that are examined:

 • From 01.01.2007 accounting standard 30 «Biological assets» starts acting, that requires  new approaches, both to organization and to the method of accounting of agricultural activity.
 • The declared method of accounting of biological assets entailed the changes of many accounting standards, reporting forms, card of accounts, instruction on its application.
 • Accounting  services of agroindustrial enterprises  must inform guidance about the forthcoming changes and prepare to the new accounting of agricultural activity in advance.

Починаючи з 01.01.2007 року вступає у дію П(С)БО 30 “Біологічні активи”. Незважаючи на те, що дане положення прийнято ще рік тому (18.11.2005 р.), підготовка до практичного його застосування незавершена ще й до сьогодні. Міністерством Фінансів підготовлено ряд змін і доповнень до нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік і звітність, а також Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. П(С)БО 30 вносить принципово новий підхід до концептуальних основ обліку, контролю і звітності сільськогосподарських підприємств тому перед закінченням звітного року та до початку наступного, бухгалтера повинні бути готові до побудови “нового” обліку сільськогосподарської діяльності.

Аналіз останніх публікацій, що до нового обліку сільськогосподарської діяльності показав, що дану проблему мало обговорювали як науковці так і практики на сторінках періодичних видань [2,3,4,5]. Разом з тим, на сторінках нашого журналу було опубліковано більше 10 статей, зокрема таких українських вчених як С. Голова, Л. Гуцаленко, О. Канцурова, Т. Маренич, М. Михайлова, Б. Мельничука, М. Огійчука, Л.Сука та інших. На базі ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН проведено круглий стіл (травень 2006р.) та міжнародну науково-практичну конференцію19-20.11.2006 р.), які були присвячені питанням обліку біологічних активів. За результатами конференції вийшов збірник тез та доповідей [6], підготовлено ряд змін і доповнень до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, які частково враховано Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у прийнятих змінах і доповненнях до ряду нормативних документів.

Метою даної публікації є удосконалення методичних та організаційних засад обліку біологічних активів на основі аналізу та узагальнення нововведень до нормативних документів з бухгалтерського обліку і звітності сільськогосподарської діяльності.

Внесення чергових змін і доповнень до нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік і звітність обумовлено  введенням у дію П(С)БО 30 “Біологічні активи” та П(С)БО 31 “Фінансові витрати”. У даній публікації ми зупинимося на змінах, що викликані новими підходами до обліку сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30. Зміни стосуються чотирьох напрямів:

 1. Зміни до форм фінансової звітності;
 2. Зміни до положень(стандартів) бухгалтерського обліку, що хоч якось стосуються обліку біологічних активів;
 3. Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування.

Що стосується двох перших напрямів, то тут слід відзначити наступні зміни. До П(С)БО 2 “Баланс” внесено пункти, що описують порядок відображення інформації про біологічні активи у відповідних статтях. Зокрема визначено, що за статтею “Довгострокові біологічні активи” відображається первісна (переоцінена, справедлива) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів (І розділ активу балансу), за статтею “Поточні біологічні активи” відображається вартість поточних біологічних активів рослинництва і тваринництва, зокрема, вартість посівів зернових, технічних, овочевих та інших культур, дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, молодняку тварин на вирощуванні і відгодівлі та інших поточних біологічних активів (ІІ розділ активу балансу). Саму форму № 1 “Баланс” викладено у новій редакції із урахуванням даних змін.

Зазнала змін і Форма 2 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 3, що регулює порядок формування інформації в даному звіті. Так до статті “Інші операційні доходи” також включається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у додатковому рядку (061) доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних внаслідок сільськогосподарської діяльності. Аналогічні зміни стосуються витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних внаслідок сільськогосподарської діяльності.

Порядок відображення доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів регулюється П(С)БО 30, тому П(С)БО 15 “Дохід” та П(С)БО 16 “Витрати” доповнено переліком доходів і витрат, відповідно, відображення інформації про які не регулюється даними стандартами.

Оскільки змінено самі підходи до обліку та відображення у звітності активів, доходів і витрат, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, то відповідно змінено й  фінансову звітність малих підприємств та окремі положення щодо її заповнення.

Із сфери дії П(С)БО  7 “Основні засоби” виключили об’єкти, які пов’язані з сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У П(С)БО 14 „Оренда” доповнено перелік об’єктів на які не поширюється даний стандарт, зокрема П(С)БО 14 не поширюється на оцінку біологічних активів – об’єктів оренди, які оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи”.

Не обійшли зміни і самого П(С)БО 30. У пункті, що регламентує порядок обліку доходів і витрат сільськогосподарської діяльності та розподіл загальновиробничих витрат виключено слова “в кінці року”. Це означає, що із змінами методичних підходів до оцінки біологічних активів, готової продукції та фінансового результату сільськогосподарські підприємства будуть здійснювати розподіл загальновиробничих витрат як на дату річного звіту так і на проміжні дати балансу.

Багато дискусій та пропозицій стосувалося класифікації об’єктів обліку стосовно сільськогосподарської діяльності. Пропозиції, щодо систематизації і класифікації біологічних активів та витрат на біологічні перетворення були сформовані за результатами  Конференції та передані до Мінфіну. Основним принципом у поданій класифікації був принцип відповідності і адекватності класифікації біологічних активів у П(С)БО 30 та об'єктів обліку за Планом рахунків. У Змінах, що затвердив Мінфін, частково враховано подані пропозиції.

Тепер у Плані рахунків буде виділено рахунок 16 „Довгострокові біологічні активи” із окремими субрахунками для відображення довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, довгострокових біологічних активів рослинництва і  тваринництва, які оцінені за первісною вартістю, незрілих довгострокових біологічних активів.

Рахунок 21 переіменовано на “Поточні біологічні активи”. Цей рахунок матиме окремі ссубрахунки для відображення поточних біологічних активів які оцінені за справедливою вартістю, поточних біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю (із розподілом по галузях рослинництва і тваринництва).

Така класифікація біологічних активі дасть можливість формувати необхідну інформацію для фінансової звітності, а її користувачам мати уявлення про стан і ринкову вартість біологічних активів.  Бухгалтери мають звернути увагу на дане питання при організації обліку біологічних активів. Нехтувати класифікацією біологічних активів за виділеними ознаками не слід, оскільки крім інформації про біологічні активи, що виділена в Балансі та  Звіті про фінансові результати буде відображатися досить детальна інформація у Примітках до фінансової звітності (зміни і доповнення до Приміток готуються Мінфіном).

На рахунку 13, виділено окремий субрахунок 134 для накопичення амортизації по довгострокових біологічних активах, що обліковуються за первісною вартістю. А до рахунку 71 “Інші операційні доходи” та рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” добавлені відповідні субрахунки для обліку доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а саме: 710 „Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”, 940 „Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”. Практикам потрібно врахувати ці моменти для побудови обліку та попередньої оцінки можливостей визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів, адже амортизація нараховуватиметься тільки по тих довгострокових біологічних активах, які оцінюються за первісною вартістю. Відповідно слід оцінити всі “за” і “проти” та зважити що доцільніше – нараховувати щомісячно амортизацію чи раз у квартал проводити роботу з оцінки біологічних активів за справедливою вартістю.

Зважаючи на вище викладене бухгалтерам сільськогосподарських підприємств потрібно підготуватися для правильного запровадження обліку сільськогосподарської діяльності. Пропонуємо наступну послідовність підготовчих дій до запровадження обліку біологічних активів:

 1. Зібрати нормативні документи, посібники та рекомендації, що регулюють та роз’яснюють застосування П(С)БО 30. Прийняти участь у семінарах-навчаннях з цієї проблеми.
 2. Визначитися із об’єктами обліку біологічних активів та підготувати пропозиції щодо зміни і доповнень до робочого плану рахунків.
 3. Провести попередній аналіз щодо можливості оцінки за справедливою вартістю кожного з об’єктів обліку біологічних активів.
 4. Розробити організаційні та методичні підходи до проведення оцінки біологічних активів для цілей бухгалтерського обліку і звітності.
 5. Проаналізувати графік документообороту та, за необхідності, підготувати пропозиції щодо його зміни.
 6. Переглянути склад і структуру бухгалтерії підприємства, посадові інструкції, з метою визначення конкретних відповідальних осіб за ведення обліку (включаючи їх оцінку) біологічних активів.
 7. Підготувати зміни і доповнення до Положення (наказу) про облікову політику та сприяти прийняттю відповідного рішення власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою).

Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України  готовиться Практичний посібник з організації обліку сільськогосподарської діяльності, який буде запропоновано практикам та навчальним закладам у І кварталі 2007 року. Серед авторів цього Посібника – розробники П(С)БО 30, викладачі кафедр аграрних вузів, науковці ННЦ “Інститут аграрної економіки”. Посібник буде розповсюджено, в тому числі і через управління агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій, навчальні заклади, редакцію  Журналу “Облік і фінанси АПК”, територіальні відділення  Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

Окрім того, Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України спільно із Міністерством аграрної політики розроблена Комплексна програма удосконалення професійних знань обліково-фінансових працівників агропромислових підприємств, яка включає семінари-навчання в І кв. 2007 р. з питань обліку сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30”Біологічні  активи”. Семінари-навчання організовуються управліннями агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій.

Бухгалтери зможуть оперативно отримувати інформацію щодо піднятих в даній статті питань, через бухгалтерський портал “Облік і фінанси АПК” в мережі internet на сайті www.faaf.org.ua.

Список використаної літератури:

 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів (проект) // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 6. – С. 9-24.
 2. Грачова Р. Облік в сільському господарстві: біологічні активи // Дебет-Кредит. – 2006. - № 1-2. – С. 20-25.
 3. Лінник В.Г.,  Коцупатрий М.М. Новий етап в розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України // Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 29-34.
 4. Максутов С. “Сільськогосподарський” стандарт: проблема майбутнього обліку // Бухгалтерія. – 2006. - № 36 (711). – С. 57-60.
 5. Максутов С. “Сільськогосподарський” стандарт: облік у рослинництві // Бухгалтерія. – 2006. - № 37 (712). – С. 64-66.
 6. Реформування обліку, звітності  та аудиту  в  системі  АПК України: стан та перспективи. ІІ Міжнародна  науково-практична  конференція / Збірник тез та виступів на міжнародній науково-практичній конференції . – К. ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 250с.

Опубліковано: Жук В.М. Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 12. - С.115-117.

До списку статей