Новини

new

В.М. ЖУК, канд. екон. наук,
ННЦ "Інститут аграрної економіки"

"Облік і фінанси АПК" – журнал всеукраїнського професійного об'єднання фінансистів, бухгалтерів і аудиторів АПК

Ключові питання, що розглядаються
  • Агропромисловий комплекс України потребує якісно нового інформаційно-методичного забезпечення роботи фахівців з обліку та звітності, іпотеки, інвестицій, податків та інших фінансових питань, спеціалістів з оцінки, аудиту, судово-економічної експертизи.
  • Фахові періодичні видання зобов’язані посилити вплив на формування національної економічної політики держави загалом та за галузями зокрема, розглядати на своїх сторінках проблеми та давати рекомендації щодо їх вирішення, допомагаючи підприємствам у роботі, а владі – в економічній політиці.
  • “Облік і фінанси АПК” – журнал професіоналів і для професіоналів, журнал науковців і практиків, журнал, який розвиватиме найкращі традиції національної та зарубіжної школи фахових професійних видань.

Аналіз сучасного стану організації та ведення бухгалтерського обліку, звітності, управління фінансами, проблеми оцінки майна у підприємствах агропромислового комплексу, свідчать про зростання потреби в інформаційно-методичному забезпеченні працівників економічних служб підприємств АПК. Останнє пов’язано як зі збільшенням кількості різного роду нормативних матеріалів з обліку, податків, права, що часто неузгоджені між собою, так і з процесами переходу економіки України на ринкові засади, масової приватизації, в силу яких питання обліку, звітності та фінансів не завжди є пріоритетними.

Діюча система інформаційно-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації кадрів потребує нових підходів.

За останні роки втратила свою дієвість система управління обліком і фінансами за лінією Міністерства аграрної політики України. Значно скорочено склад цих фахівців у сільськогосподарських управліннях обласних і районних держадміністрацій. Серед тих, що залишилися, відмічається велика плинність через недостнє фінансування не тільки на інформаційно-методичну роботу, а й на заробітну плату. Слід визнати, що намагання розв’язати цю проблему шляхом створення при управліннях сільського господарства за рахунок іноземних проектів служб дорадництва, не тільки не поліпшує ситуацію, а й призводить до подальшого руйнування галузевої системи інформаційно-консультаційної роботи.

Не краща ситуація із системою підвищення кваліфікації кадрів. Успішні раніше інститути підвищення кваліфікації системи Міністерства аграрної політики через відсутність фінансування передаються в повне управління аграрним ВНЗ. У галузі немає єдиної схеми і навіть політики щодо вирішення питань інформатизації взагалі та обліку, звітності, фінансів, оподаткування, права.

В Україні впроваджуються міжнародні підходи до питань інформатизації та підвищення кваліфікації. Поступово ці питання перекладаються на плечі професійних громадських об’єднань. Так, Аудиторська палата України проводить обов’язкові для кожного аудитора курси підвищення кваліфікації, а Кабінет Міністрів України підтримує ініціативу Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України щодо обов’язкової сертифікації бухгалтерів акціонерних товариств, власні програми підвищення кваліфікації має Національний банк України.

Слід визнати, що впровадження міжнародного досвіду по цих питаннях в Україні не завжди є позитивним з ряду як об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Проте така тенденція є і з нею потрібно рахуватися. Справа інформатизації та підвищення професіоналізму кадрів дедалі більше залежить від самих бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України.

В ситуації, що склалась, позитивним явищем є створення в 2003 р. всеукраїнського професійного об’єднання бухгалтерів і фінансистів АПК. Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України створена на базі науково-методичної Ради з обліку, звітності й аудиту Міністерства аграрної політики України, яка функціонувала ще з 1992 р. Останнє дає Федерації унікальну можливість по-новому використати напрацювання і досвід інформаційно-методичної роботи та системи підвищення кваліфікації кадрів в АПК радянського періоду. Одним із таких напрацювань є використання в інформатизації та підвищення кваліфікації кадрів професійних періодичних видань.

Історія спеціалізованих періодичних видань (журналів) з обліку та фінансів, що розглядали питання суто сільськогосподарських підприємств або підприємств АПК, має початок ще з 30-х років ХХ ст. Соціалістичний лозунг “Соціалізм – це перш за все облік” сприяв розвитку і пропаганді бухгалтерського обліку та фінансів взагалі й в АПК зокрема. Так, у 1933 р. був заснований всесоюзний журнал “Учёт в социалистическом земледелии”, у 1936 році його було перейменовано в “Учёт и финансы в колхозах и совхозах”. Даний журнал виходив систематично як щомісячник з 1933 р. по 1940 р. Звичайно, у зв’язку із Великою Вітчизняною війною, його видання було припинено та відновлено лише у 1958 р.

Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів, їх тісний зв’язок із плануванням зумовили зміни та розширення тематики та проблематики матеріалів у даному журналі, тому з 1980 р. по 1987 р. його назвали “Планирование и учёт в сельскохозяйственных предприятиях”. Поступово у журналі стали розглядати облікові питання не тільки сільськогосподарських, а й переробних підприємств АПК, і з 1988 р. він вже виходив під назвою “Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий”. Крім обліково-фінансової тематики, у журналі стали публікувати й загальноекономічні матеріали щодо АПК. Цей журнал і понині виходить у Російській Федерації.

За період з 1933 р. журнал був і є досить популярним серед бухгалтерів, фінансистів як наукових кіл, так і працівників підприємств АПК. За свою довгу історію журнал нагромадив достатнього досвіду та традицій з методично-інформаційного забезпечення підприємств АПК. Його матеріали постійно використовувались у роботі з підвищення кваліфікації кадрів.

Цікаво, що навіть у радянські часи журнал займав активну позицію в формуванні економічної політики. На його сторінках обговорювали проекти змін до законів, інструкцій, подавались методичні рекомендації з вирішення тих чи інших проблем. Значне місце відводилося думкам і пропозиціям практиків, які досить часто були авторами різноманітних матеріалів журналу.

У новітній історії України виникло чимало періодичних видань, журналів, що стосуються обліку та фінансів. Спеціалісти з обліку, аудиту, фінансів губляться в інформації, яку ці видання надають. Лише одиниці з них розглядають проблеми в комплексі, невідривно від економічної науки, а решта мають консультаційний, а то й корпоративний характер. Безперечно, такі періодичні видання необхідні, й ми не зменшуємо їх ролі у підтримці рівня кваліфікації облікових і фінансових спеціалістів. Разом з тим відчувається необхідність поліпшення якісного змісту цієї діяльності. Кількість має перерости в якість. Вбачаємо, як мінімум, два шляхи цього процесу. По-перше, за лінією галузевої спеціалізації, по-друге – посилення науково-правового обґрунтування матеріалів.

Зважуючи на те, що одним із найважливіших завдань Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України є інформаційно-методична робота й у зв’язку із стрімким розвитком фінансових механізмів і інструментів, частими змінами у нормативних документах, вдосконалення методичних розробок з обліку, оподаткування, є потреба в якісно нових підходах до інформаційного забезпечення фінансово-облікових спеціалістів галузі. Таке забезпечення має бути систематичним, вчасним, адаптованим до особливостей галузі та доступним. Тому Федерацією було вирішено започаткувати видання періодичного друкованого засобу масової інформації – спеціалізованого науково-виробничого журналу.

Рішення про створення друкованого органу журналу “Облік і фінанси АПК” прийнято ІІ з’їздом Федерації 14 листопада 2003 р. На з’їзді були присутні делегації від Російської Федерації та Республіки Білорусь. Співзасновником журналу, крім Федерації, виступають національні аграрні університети України та Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”. Така співпраця є логічною, оскільки викладачі кафедр обліку і аудиту, фінансів більшості вузів України є членами Федерації та активно працюють в її комітетах, до роботи яких залучаються й державні службовці, і співробітники юридичних, аудиторських структур.

Назву журналу вибрано не випадково. З одного боку, вона відображає головні напрями роботи Федерації, а з іншого – Федерація бажає підкреслити досягнення та традиції національної школи бухгалтерського обліку, контролю, фінансової роботи і здійснювати реальні кроки щодо її вдосконалення без втрати усіх важливих досягнень у сучасних умовах.

Члени Федерації мають за мету зробити журнал, у якому було б розумне співвідношення теоретичних і практичних проблем, що розглядаються. Оскільки Федерація об’єднує і теоретиків, і практиків з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, результатами їх співпраці повинні стати досконалі, теоретично обґрунтовані, апробовані методичні рекомендації з організації та методології бухгалтерського обліку, аудиту, звітності, оподаткування тощо.

До розуміння необхідності підведення теоретичного підґрунтя до будь-якої нової справи, у тому числі й до впровадження західних моделей, уже приходять не тільки науковці, але й управлінці. Ми маємо гіркий досвід поспішного впровадження реформ у галузі бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, результатом яких стали вкрай недосконалі й руйнівні законодавчо-нормативні акти. Як приклад, наявність податкової, фінансової та статистичної звітності, з яких лише одна базується на даних бухгалтерського обліку. Інший приклад – відмова від ведення бухгалтерського обліку амортизації та її використання, що призвело до втрати контролю за джерелами капітальних інвестицій, за процесом  оновлення основних засобів взагалі. А впровадження податкової амортизації призвело до того, що в обліку та звітності відображаються недостовірні дані про вартість основних засобів, які не відповідають їх фактичному стану. Тому, з погляду на ці проблеми та на перші кроки з боку держави до їх розв’язання, необхідно не тільки висвітлювати ці та інші питання на сторінках журналу, а й для правильного їх вирішення визначати, пропонувати, обговорювати тематику для прикладних досліджень, які дали б можливість обґрунтувати подальші кроки щодо вдосконалення законодавства, нормативів з обліку та фінансів. З цією метою у журналі “Облік і фінанси АПК” рубрики, що стосуються теорії обліку та фінансів, ставляться на перше місце.

Наповнення змістом саме цих рубрик є справою не тільки науковців, для яких статті у фаховому виданні зараховуються для наукового росту, але й державних службовців, практиків, яким не байдуже нормативне забезпечення обліку і фінансів в Україні.

Журнал “Облік і фінанси АПК” пропонує комплексний підхід до розв’язання проблем. За рубриками теоретичних обґрунтувань подаються рубрики практичних консультацій, рекомендацій, огляду чинного законодавства, відповідей на питання тощо. У цих рубриках фахівці з обліку, фінансів, аудиту подаватимуть практичні статті, де розглянуть проблемні питання з бухгалтерського обліку і аудиту, документування господарських операцій, форм ведення обліку, фінансової та виробничої звітності, оцінки, галузевих особливостей обліку, організації управлінського обліку, визначення собівартості, даватимуть коментарі до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інше. Автори статей зазначатимуть про головне в даних проблемах, на що слід звернути увагу. До надання практичних роз’яснень залучатимуться фахівці Міністерства фінансів, Мінагрополітики, Держкомстату, Державної податкової адміністрації України, спеціалісти галузевих об’єднань підприємств АПК, таких як ДАК “Хліб України”, НАК “Украгролізинг”, Корпорація “Садвинпром” та інших.

Одним із головних напрямів роботи журналу є висвітлення передового досвіду, для чого відведено окрему рубрику на його пропагування. Нині в журналах, що висвітлюють питання обліку, фінансів відсутні матеріали про досвід ефективної облікової політики, організації бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського розрахунку, організації фінансових і матеріальних потоків тощо. Не секрет, що у підприємствах АПК України є унікальні фахівці – бухгалтери, фінансисти, керівники, досвід яких слід пропагувати та переймати. Є випадки, коли на місцях таким спеціалістам чинять перешкоди у роботі. Це трапляється через нерозуміння необхідності нововведень, оскільки вони пропонуються не з боку влади, а з боку спеціалістів підприємств. Завдання журналу – розкрити прогресивні, раціональні сторони, підвести теоретичну основу під апробовану на практиці методику чи організацію, захистити новаторів і сприяти їхньому визнанню й росту.

Створені у Федерації Комітети за напрямами досліджень мають завдання щодо координації роботи фахівців за напрямами та підготовки практичних рекомендацій – спецвипусків у журнал. Кожний конкретний спецвипуск журналу готуватиметься з обов’язковою апробацією його на практиці. Такі спецвипуски будуть суто тематичними, де розглядатимуться конкретні питання в комплексі: нормативне забезпечення та регулювання, документування, бухгалтерський облік, оцінка, оподаткування, аудит тощо. Спецвипуски виходитимуть у вигляді Методичних рекомендацій після їх розгляду та затвердження Радою Федерації та Мінагрополітики України.

Журнал “Облік і фінанси АПК” базуватиметься на роботі національних і державних аграрних університетів, Університету харчових технологій, Одеської національної академії харчових технологій тощо, їх кафедр, відділів фінансів, обліку і аудиту науково-дослідних установ. ВНЗ і науково-дослідні інститути мають значний потенціал науково-дослідної роботи, методичні напрацювання та відчувають потребу у їх оприлюдненні, апробації й обговоренні в широкому колі науковців і практиків. Це можна здійснити, використовуючи можливості періодичного видання.

Переймаючись проблемами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для АПК, Журнал приділятиме увагу вдосконаленню навчальних програм, методик викладання, організації навчального процесу та процесу підвищення кваліфікації.

На думку фахівців журнал повинен мати матеріал, що призначатиметься для розрядження читачів та їх відпочинку від професійних проблем, відповідно журнал “Облік і фінанси АПК” має рубрику цікавих матеріалів. У даному розділі журналу друкуватимуться статті, пов’язані з історією, природою, гумористичні замітки тощо.

Редакція журналу хотіла б започаткувати співпрацю і з іншими аналогічними виданнями, такими як “Бухгалтерський облік і аудит”, “Вісник податкової служби України”, “Фінанси України” тощо. Доречна співпраця і з професійними галузевими журналами, такими як “Зерно і Хліб” та іншими. Це посилювало б рубрики як нашого журналу, так і колег.

Здійснивши підписку на журнал “Облік і фінанси АПК”, перед читачами розкриються нові можливості інформаційно-методичного забезпечення. Матеріали з інформаційної бази Федерації, опубліковані й обговорені на сторінках журналу, апробовані на практиці, будуть актуалізуватимуться і видаватимуться як практичні посібники, брошури, методичні рекомендації. На базі журналу та спецвипусків до нього, Комітети Федерації, її територіальні відділення, кафедри ВУЗів матимуть можливість сприяти організації семінарів-навчань, що стосуються обліку, оподаткування, передового досвіду. До всіх цих заходів передплатники журналу матимуть пільговий доступ.

Для співпраці з журналом не обов’язково спілкуватися з його центральним офісом. Члени редакції журналу є на кафедрах обліку та аудиту, фінансів усіх провідних аграрних і харчових ВНЗ України. Окрім того, співпрацювати із журналом можливо й через територіальні відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, що є в кожному обласному центрі України.

Список використаної літератури

  1. Учет в социалистическом земледелии. – 1933. – № 1.
  2. Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1936. – № 1.
  3. Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. – 1980. – № 1.
  4. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1988. – № 1.

Опубліковано: Жук В.М. "Облік і фінанси АПК" – журнал всеукраїнського професійного об'єднання фінансистів, бухгалтерів і аудиторів АПК / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 1. - С.111-114.

До списку статей